Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
History of European Identity, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733G17
Mål
Students shall attain a broad understanding of Europe as constantly evolving, shaped by complex political, economic, social and cultural dynamics. The course addresses the
theme of European integration − and disintegration − from an interdisciplinary standpoint.
Kursinnehåll
This course deals with the question of "European Identity" . Does it exist, how did it develop, what is the role played by geographical conditions, economy, religion, tradition, culture and politics? A guiding thought is that the history of Europe can be seen as a constantly changing system of networks that enables people to exchange ideas, trade, and culture. An important question is what can unite and what can split people in Europe? The concepts of internationalism and nationalism are also discussed.
Undervisning/Arbetsformer
All tuition is in English. This course will be delivered by means of lectures and seminars.
Examination
The course is concluded with a written examination. Examination also includes active participation in seminars. Examinations are in English.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full time undergraduate study in relevant subjects, eg. politics, economics, law, history, geography. ocumented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an nternationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
History of European Identity
History of European Identity
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 733G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.