Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Europe in the World, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733G15
Mål
After completion of the course the student should be able to understand Europe as an actor in a global perspective.
Kursinnehåll
This part of the course deals with the relations between Europe (and the European Union) and the rest of the world. The aim of the course is to provide an overview and understanding of Europe’s role in the world, past and present. European nations have influenced other nations and peoples as a result of political and economic relations and through the organisation of the diplomatic system. The course covers topics, such as, nationalism, colonialism and imperialism, the organisation of international political,
diplomatic and economic relations.
Undervisning/Arbetsformer
All tuition is in English. This course will be delivered by means of lectures and seminars.
Examination
Examination includes written papers and active
participation in seminars. Examinations are in English.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL,
minimum score 550/213. At least one year of full time undergraduate study in relevant subjects, eg. politics, economics, law, history, geography.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Europe in the World
Europe in the World
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 733G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.