Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Contemporary European Governance, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733G14
Mål
After completion of the course the studen should be able to understand Europe as constantly evolving, shaped by complex political, economic, social, and cultural dynamics, and as an actor in a global perspective. The course addresses the theme of European integration − and disintegration − from an interdisciplinary standpoint, thereby enabling students to explore patterns of transnational interconnections and interdependence in broad temporal and spatial terms. The students should also acquire the tools and abilities to analyse ideational as well as institutional aspects of the formation of Europe and European relations.
Kursinnehåll
This course presents the development of the European integration process from the creation of the European Coal and Steel Community in 1957 to the creation of the European Community, with an emphasis on the present situation. Major institutions and political actors such as the Commission, the Council of Ministers, The European Council, The European Parliament and the European Court of Justice, and other institutions and actors, both formal and non−formal, are treated. Special emphasis is placed
on the policy process in general and specific policy areas as well as national influences and controls on the European Union processes.
Undervisning/Arbetsformer
This course will be delivered by means of lectures and seminars.
Examination
The course is concluded with a written examination. The examination also includes written papers and active participation in seminars. Detailed information about the examination can be found in the course study guide.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full time undergraduate study in relevant subjects, eg. politics, economics, law, history, geography. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Contemporary European Governance
Contemporary European Governance
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 733G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.