Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
European Integration 1, 30hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde Statsvetenskap - SKA
  Kurskod   733G11
Mål
The aim of this course is that students shall attain a broad understanding of Europe as constantly evolving, shaped by complex political, economic, social and cultural dynamics, and as an actor in a global perspective. To this end the course addresses the theme of European integration - and disintegration - from an interdisciplinary standpoint, thereby enabling students to explore patterns of trans-national interconnections and interdependence in broad temporal and spatial terms. A further aim of the course is thus that students shall acquire the tools and abilities to analyse ideational as well as institutional aspects of the formation of Europe and European relations.
Kursinnehåll
The History of European Identity, 7,5 ECTS credits
This part of the course deals with the question of "European Identity" . Does it exist, how did it develop, what is the role played by geographical conditions, economy, religion, tradition, culture and politics? A guiding thought is that the history of Europe can be seen as a constantly changing system of networks that enables people to exchange ideas, trade, and culture. An important question is what can unite and what can split people in Europe? The concepts of internationalism and nationalism are also discussed.

European Democratic Culture, 7,5 ECTS credits
In this part of the course historical and contemporary notions of European and national citizenship are examined. A bearing thought is that even though the idea of democracy by no means has been universally accepted or taken for granted in Europe, the development of a democratic culture has played a central role in European politics since the French Revolution. Even today the question of democratic forms for European governance are central to many political controversies. The ideas and practice of democracy are discussed, as well the enemies of democracy and the ambitions of democratic parties in Europe.

Contemporary European Institutions, 7,5 ECTS credits
This part of the course presents the development of the European integration process from the creation of the European Coal and Steel Community in 1957 to the creation of the European Community, with an emphasis on the present situation. Major institutions and political actors such as the Commission, the Council of Ministers, The European Council, The European Parliament and the European Court of Justice, and other institutions and actors, both formal and non-formal, are treated. Special emphasis is placed on the policy process in general and specific policy areas as well as national influences and controls on the European Union processes.

Europe in the World, 7,5 ECTS credits
This part of the course deals with the relations between Europe (and the European Union) and the rest of the world. The aim of the course is to provide an overview and understanding of Europe’s role in the world, past and present. European nations have influenced other nations and peoples as a result of political and economic relations and through the organisation of the diplomatic system. The course covers topics, such as, nationalism, colonialism and imperialism, the organisation of international political, diplomatic and economic relations.
Undervisning/Arbetsformer
All tuition is in English. This course will be delivered by means of lectures and seminars.
Examination
Each part of the course is concluded with an examination. Generally, these are written examinations, although teachers can decide in certain circumstances to conduct oral examinations. Examinations can also include written papers and active participation in seminars. Examinations are in English.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full time undergraduate study in relevant subjects, eg. politics, economics, law, history, geography. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
European Integration 1
European Integration 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 733G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.