Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunen som politisk arena, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733G10
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
- beskriva, diskutera och problematisera kommunen som politisk arena
- beskriva, diskutera och redogöra för huvuddragen i teoribildningar kring kommunen som politisk arena
- några teoretiska förklaringsmodeller och perspektiv på kommunal politik samt kunna jämföra och kritiskt granska dessa,
- reflektera över kommunala politiska processer på grundläggande nivå
- delta i seminariediskussioner och genomföra kortare muntliga presentationer samt ha utvecklat en viss förmåga till analytiskt och kritiskt resonemang såväl i muntlig som skriftlig framställning,
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kommunen som politisk arena, såsom dess ide, gemenskap, organisation och institution samt dess rumsliga förankring. Genom kursen skall studenten förvärva förmåga och kunskap att perspektivövergripande belysa och tolka kommunala politiska praktiker.

Kursen ger en grundläggande introduktion till det kommunalpolitiska studiet och kunskapsområdet och behandlar såväl demokratiska, organisatoriska, institutionella som rumsliga perspektiv. Under kursens gång granskas kritiskt, analyseras och problematiseras olika perspektiv, föreställningar och aktuella kommunalpolitiska processer. Genom de teoretiska och empiriska perspektiven utvecklas studentens förståelse för kommunen som samhällig företeelse kopplat till demokrati, makt och legitimitet.

I kursen som helhet läggs stor tonvikt på kritiskt tänkande och diskussion. Under kursen arbetar studenterna aktivt med praktikfall som återkommande presenteras och diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftlig examination samt aktivt deltagande vid seminarietillfällena.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunen som politisk arena, grundkurs
The Municipality as Political Arena
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 733G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.