Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Europeisk politisk integration, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde Statsvetenskap - SKA
  Kurskod   733G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för integrationsaspekter av europeisk politik, samverkan och beroende både rumsligt och över tid
- använda verktyg för att analysera historiska och samtida europeiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar integration inom Europa, EU:s uppbyggnad och dess utveckling, särskilt från de nya skandinaviska medlemsstaternas perspektiv.

Kursen behandlar Europas utveckling efter andra världskriget; demokrati, medborgarskap och Europas roll i världen, samt utvecklingen av EU, dess olika institutioner och organ samt andra institutioner och politiska aktörer i Europa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt med skriftlig tentamen. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Europeisk politisk integration, grundkurs
European Political Integration, basic course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 733G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.