Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa ett fördjupat kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
- applicera såväl kvalitativa som kvantitativa statsvetenskapliga metoder,
- argumentera för olika val av metoder i relation till olika typer av forskningsuppgifter och material,
- visa förmåga att reflektera över och värdera vetenskapliga texter baserade på både kvalitativ och kvantitativ metodtillämpning,
- demonstrera fördjupade kunskaper kring något av de forskningsanknutna specialområden som behandlas i de valbara delkurserna,
- självständigt planera, genomföra och presentera en statsvetenskaplig undersökning med anknytning till relevant teoribildning.
Kursinnehåll
Statsvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär både en breddning och fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvantitativa metoder i studiet av politik, men delkursen behandlar även olika kvalitativa metoder, såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Konkretiserande exempel samt praktiska övningar spelar en väsentlig roll.

Valbar fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär studium av litteratur inom något aktuellt statsvetenskapligt forskningsområde. Utbudet av fördjupningskurser avspeglar befintliga kompetenser och forskningsintressen i lärarkollegiet, och förändras kontinuerligt. Lista över aktuella alternativ tillhandahålls av institutionen.

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Delkursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Det självständiga arbetet kan författas enskilt eller av två studerande tillsammans. Arbetet redovisas som en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
På alla delkurser utom Självständigt arbete ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. På delkursen Självständigt arbete förmedlas undervisning främst genom handledning, individuellt och i grupp, samt genom seminarier, särskilt det avslutande examinationsseminariet. Liksom inför seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes arbete.

Moment som innebär examination är obligatoriska.
Examination
Statsvetenskaplig metod examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Valbar fördjupningskurs examineras genom skriftlig individuell hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Examinator kan beroende på antal studenter eller av hänsyn till kursmateriens karaktär förordna om individuell muntlig tentamen. Självständigt arbete examineras genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan studerandes uppsats i särskilt uppsatsseminarium.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Statsvetenskap 1, 30 hp, samt genomgång Statsvetenskap 2 med minst 22,5 hp godkända, inklusive Självständigt arbete (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 3, fördjupningskurs
Political Science 3
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 733G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SKA   SA