Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
- visa kännedom om politisk teori, särskilt demokratiteori, samt demonstrera förmåga att kontrastera och kritiskt värdera olika demokratiuppfattningar,
- redogöra för centrala metoder i modern statsvetenskap,
- visa förståelse för den vetenskapliga kunskapsprocessens olika steg och med dessa förbundna krav,
- planera, genomföra och presentera en självständig statsvetenskaplig undersökning,
- visa fördjupade kunskaper om teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom något av kursens valbara fördjupningsområden,
- reflektera och kritiskt förhålla sig till aktuell vetenskaplig litteratur samt förstå både dess praktiska relevans och dess inomvetenskapliga betydelse,
- argumentera för och mot samt jämföra, tillämpa och kontrastera olika teorier och analysansatser,
- inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv.
Kursinnehåll
Politisk teori, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär en fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper om politisk teori, genom fokusering på demokratins problem utifrån såväl äldre som nyare teorier om demokrati. Denna tematik används även för vidare reflektion över den statsvetenskapliga kunskapens och kunskapsproduktionens förutsättningar.

Statsvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär en orientering om statsvetenskapliga analysinriktningar och metoder samt utgör en förberedelse för det självständiga arbetet. Det senare innebär att särskilt fokus läggs vid frågor rörande undersökningsdesign, såsom problemställande, val av metod och material, källkritiska överväganden, akribi samt rollen som vetenskaplig granskare och kritiker.

Jämförande politik och förvaltning, 7,5 högskolepoäng (valbar)
Delkursen behandlar olika analysperspektiv på jämförande politik och förvaltning. Utgångspunkten är ett processorienterat perspektiv kring policy, makt och styrning. Därtill uppmärksammas explicit kritik mot policyanalysen, t.ex. utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Särskild vikt läggs vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt förhålla sig till analyser av politik och förvaltning.

Internationell politik, 7,5 högskolepoäng (valbar)
Delkursen behandlar några aktuella och principiellt intressanta områden inom internationella relationer med utgångspunkt från central och aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnet. Särskild vikt läggs vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt förhålla sig till analyser av internationell politik.

Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Det självständiga arbetet kan författas enskilt eller av två studerande tillsammans. Arbetet redovisas som en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
På alla delkurser utom Självständigt arbete ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. På delkursen Självständigt arbete förmedlas undervisning främst genom handledning, individuellt och i grupp, samt genom seminarier, särskilt det avslutande examinationsseminariet. Liksom inför seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes arbete.

Moment som innebär examination är obligatoriska.
Examination
Delkursen Politisk teori examineras genom skriftlig individuell hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Statsvetenskaplig metod examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Jämförande politik och förvaltning skriftlig individuell hemtentamen i slutet av kursen samt genom aktivt deltagande i seminarium och författande av en självständig analysuppgift som presenteras i ett paper. Internationell politik examineras med skriftlig individuell tentamen i slutet av kursen samt genom deltagande i seminarium. Självständigt arbete examineras genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan studerandes uppsats i särskilt uppsatsseminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Statsvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 2, fortsättningskurs
Political Science 2
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 733G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.