Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera ett kritiskt, vetenskapligt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
- visa kännedom om den moderna statsvetenskapens framväxt och centrala inriktningar, om politiska idéhistorien och centrala problemställningar i politisk filosofi, om den offentliga politikens centrala aktörer och strukturer i Sverige och andra länder samt i den internationella politiken,
- visa elementära kunskaper om såväl den empiriska som den normativa statsvetenskapens metoder och tekniker samt kännedom om vanliga statsvetenskapliga materialtyper och hur informationsresurser för statsvetare är organiserade,
- värdera och analysera olika typer av statvetenskapliga material samt, att muntligt och i text bearbeta och reflektera över både empiriska och normativa problemställningar inom statsvetenskapen.
Kursinnehåll
Introduktion till politikstudiet, 3 hp
Delkursen behandlar framväxten av det moderna studiet av politik och statsvetenskapen som universitetsdisciplin med avseende på vetenskapliga ideal, centrala begrepp och problemställningar, metodsyn och empiriskt fokus. Grundläggande frågor kring läsning och produktion av statsvetenskapliga texter diskuteras. Principer för källhantering och dokumentation introduceras och tillämpas.

Politisk teori, 6 hp
Delkursen behandlar såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid läsningen av några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp och idéer inom modern politisk teori.

Det svenska politiska systemet, 7,5 hp
Delkursen behandlar svensk politik och förvaltning avseende lokala, regionala och nationella processer. Särskild vikt läggs vid den politisk historiska utvecklingen och samspelet mellan politik och förvaltning. Delkursen fokuserar principiella särdrag och deras relation till centrala idéer inom politisk teori.

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp
Delkursen bygger vidare på kunskaperna om det svenska politiska systemet genom att relatera svenska förhållanden till andra staters politik och förvaltning. Fokus är teorier kring statsskick och förvaltningsmodeller samt deras analytiska applikationer och olika metoder för jämförelser. Därtill utgör EU:s politik, struktur och förvaltning en viktig del av kursen. Förklaringsansatser som pekar på grundläggande förståelse för ekonomisk politiska sammanhang ur ett jämförande perspektiv beaktas.

Internationell politik, 7,5 hp
Delkursen behandlar grundläggande begrepp och teorier om internationell politik samt olika historiska och samtida företeelser inom internationell politik, som exempelvis FN-systemet, internationell säkerhetspolitik och internationellt samarbete.
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.
Examination
Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av varje delkurs samt genom deltagande i seminarier och författande av mindre skriftliga arbeten.Moment som innebär examination är obligatoriska.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 1, grundkurs
Political Science 1
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 733G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.