Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Diplomati och utrikespolitisk analys, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A69
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- utförligt redogöra för diplomatins historia och kritiskt granska hur utvecklingen av diplomatisk praktik har påverkats av och i sin tur påverkat förutsättningarna för internationella relationer och utrikespolitik;
- analysera och beskriva diplomati som ett instrument för statskonst och som en institution i historiska och samtida internationella samhällen;
- identifiera och analysera olika former av och uttryck för diplomati i samtiden;
- analysera och beskriva internationella medlings- och förhandlingsprocesser från såväl teoretisk som praktisk synvinkel.
Kursinnehåll
Modern diplomati utgör ett varierat fält av aktörer, målsättningar, resurser och strategiformer. Denna kurs erbjuder både ett översiktligt och fördjupat perspektiv på diplomatins roll och uttrycksformer i det samtida internationella systemet. Diplomatins mål och medel sätts därmed även i ett vidare utrikespolitiskt perspektiv. Kursen behandlar inledningsvis diplomatins historia och utvecklingen av olika utrikespolitiska analystraditioner. Kursens senare del fokuserar på förståelse av samtida diplomatisk praktik, t.ex. multilateral diplomati, internationella förhandlingar, medling och s.k. public diplomacy.
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, grupparbete, individuell inlämningsuppgift, samt en individuell hemtentamen vid kursens slut. Detaljerad information om examinationen återfinns i kursanvisningarna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i statsvetenskap. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Diplomati och utrikespolitisk analys
Diplomacy and Foreign Policy Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 733A69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.