Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Offentlig ledning och styrning, 15hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A65
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för olika perspektiv kring ledarskap och styrning i offentliga organisationer och nätverkssammanhang,
- analysera offentligt ledarskap i relation till policyprocesser på olika nivåer i det politiska systemet,
- hantera och förstå värdegrundsfrågor utifrån ett ledarskapsperspektiv på policyprocessen.
Kursinnehåll
Syftet med kursen är att förebereda studenterna för ett arbetsliv där förståelsen av offentligt ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika policyområden präglas av nätverk och inter-organisatoriska sammanhang. Kursen inriktas både på teoretiska redskap för att analysera ledarskap, och i hur ledarskap i den offentliga sektorn fungerar i praktiken.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Seminarier och studiebesök är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt studiebesök.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie-/Politices kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med huvudområdet statsvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Offentlig ledning och styrning
Public Governance and Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00312   Kurskod: 733A65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-02-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.