Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Demokrati, global etik och social förändring, 15hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A58
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för centrala antaganden om demokrati, globalisering, medborgarskap och migration;
- kritiskt reflektera över utmaningar mot demokrati som styrelsesätt samt relationen mellan globalisering, demokrati och medborgarskap;
- analysera samhälls- och maktförhållanden på lokal, nationell och global nivå utifrån fördjupad förståelse av demokrati och medborgarskap;
- kritiskt analysera och självständigt diskutera villkoren för individuella och kollektiva identiteter, för kvinnor och män i en föränderlig värld mot bakgrund av migration som socialt fenomen.
Kursinnehåll
Kursen erbjuder inledningsvis fördjupning i teorier om globalisering, demokrati och demokratisering, där särskilt utmaningar mot demokrati som idé och praktik fokuseras. Särskilt utrymme ges olika normativa antaganden om medborgarskap, deltagande, inklusion och exklusion. Vidare presenteras centrala teorier i global etik, särskilt global rättvisa, mänskliga rättigheter och migrationsetik. Avslutningsvis knyts kursinnehållet till teoretiska och empiriskt grundade frågor om migration och samhällelig förändring. Identitet och genus är grundläggande teman som följer genom samtliga av kursens teorier och författare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta aktivt med självstudier, enskilt eller i grupp. Delar av undervisning och examination sker på engelska.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Delar av undervisning och examination sker på engelska. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie-/Politices kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med huvudområdet statsvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Demokrati, global etik och social förändring
Democracy, Global Ethics and Social Change
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-01750   Kurskod: 733A58      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.