Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Jämförande politisk ekonomi, 15hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A57
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva centrala teorier om regleringen av ekonomierna i Europas länder och om hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen;
- beskriva huvuddragen i politik som har betydelse för näringslivets utveckling i några länder i Europa;
- förhålla sig kritisk till olika perspektiv inom området politisk ekonomi.
Kursinnehåll
Kursen handlar om sammanflätningen av politiska och ekonomiska processer i Europa. Ekonomin har fått allt större betydelse för politiken genom bland annat den europeiska integrationen och den gemensamma makroekonomiska politiken. Samtidigt har forskningen uppmärksammat den stora betydelsen som politiskt beslutade regelverk (institutioner) har för ekonomins funktionssätt. Dessa frågor analyseras genom jämförelser mellan länder i Europa. Centrala teman är regleringen av ekonomierna i Europas länder och hur politiken i länderna reagerar på förändringstryck från EU och globaliseringen. Kursen lyfter särskilt fram institutionella empiriska teorier samt förklaringsmodeller som utvecklats inom jämförande politik och internationell politik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsmomenten är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen,

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie-/Politices kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med huvudområdet statsvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Jämförande politisk ekonomi
Comparative Political Economy
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-01750   Kurskod: 733A57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.