Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Offentlig politik och förvaltning, 15hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A56
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva och tillämpa centrala teorier om offentlig politik och förvaltning;
- beskriva och reflektera kring förändringar av svensk offentlig förvaltning i ett jämförande perspektiv;
- problematisera och teoretiskt diskutera relationen mellan politik, förvaltning och samhälle;
- redogöra för och diskutera etiska och demokratiska implikationer i relation till reformer av offentlig förvaltning;
- självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form.
Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala problem som rör genomförandet av offentlig politik och förvaltningens roll i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan politik och förvaltning, teorier om offentlig styrning samt reformer och institutionell förändring inom olika politikområden. I kursen behandlas offentlig politik på såväl statlig som lokal och regional nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsmomenten är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt de särskilda behörighetsregler som gäller för masterprogrammet i Statsvetenskap.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Offentlig politik och förvaltning
Governance and Public Policy
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-01750   Kurskod: 733A56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.