Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Contemporary Issues in International Governance, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations and Master´s programme in European and International Affairs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A51
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- demonstrera en fördjupad förståelse av aktuella frågor i internationell governance, från såväl ett praktiskt och policy-orienterat perspektiv, som från teoretisk synvinkel;
- uppvisa förmågan att kritiskt analysera specifika problem i internationell governance och att formulera alternativa lösningar.
Kursinnehåll
Kursens centrala teman är:
- tillämpning av begrepp och teorier i studiet av internationella och europeiska relationer på aktuella frågor i internationell governance;
- internationell governance i praktiken.

Kursens innehåll relateras till tidigare kurser under terminen (Internationell governance och det civila samhället; Internationell organisation i teori och praktik).
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och workshops, ett grupparbete med presentation samt en individuell essäuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Contemporary Issues in International Governance
Contemporary Issues in International Governance
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01024 och 2009-00915   Kurskod: 733A51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.