Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Organisations: Theory and Practice, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations and Master´s programme in European and International Affairs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A50
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa fördjupad förståelse av internationella organisationers och internationella institutioners roll och betydelse;
- relatera fenomenet internationell organisation till rådande teorier om internationella relationer, liksom förstå generella former för organisatoriskt beteende och organisatorisk förändring;
- identifiera typer av och uttryck i internationell organisation i den samtida världen;
- visa fördjupad kunskap om ett särskilt fall av internationell organisation och/eller organisering av ett särskilt sakfrågeområde i internationella relationer.
Kursinnehåll
Kursens centrala teman är:
- teorier om internationell organisation och internationella institutioner;
- internationella regimer;
- internationella normer och normbildning;
- betydelsen av internationell organisation i global politik.
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, skriftliga seminarieuppgifter samt ett individuellt projektarbete (fallstudie).


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Organisations: Theory and Practice
International Organisations: Theory and Practice
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01024 och 2009-00915   Kurskod: 733A50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.