Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Europes Relations with the World, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations and Master´s programme in European and International Affairs
Huvudområde Political Science – ST2
Ämnesområde Political Science - SKA
  Kurskod   733A47
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- förstå och diskutera Europas relationer till omvärlden mot bakgrund av teorier om identitetspolitik;
- utnyttja tillägnade analytiska redskap för att undersöka samtida globala relationer, särskilt Nord-Syd;
- kritiskt analysera och diskutera möjliga framtida utvecklingar i relationerna mellan Europa och utvecklingsvärlden och andra regioner.
Kursinnehåll
Kursen centrala teman är:
- Världens indelningar och identitetspolitik;
- EU som global aktör;
- EUs utvecklingspolitik;
- EU och andra regioner;
- EUs utrikespolitik.
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier och workshops, och en skriftlig hemtentamen vid kursens slut.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Europes Relations with the World
Europe's Relations with the World
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01024 och 2009-00915   Kurskod: 733A47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Political Science – ST2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.