Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International and European Security, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations and Master´s programme in European and International Affairs
Huvudområde Political Science – ST2
Ämnesområde Political Science - SKA
  Kurskod   733A46
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International and European Security
International and European Security
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01024 och 2009-00915   Kurskod: 733A46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Political Science – ST2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.