Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The Politics and Economics of International Relations, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations and Master´s programme in European and International Affairs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A42
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa kunskaper om den historiska utvecklingen av den samtida världsekonomin såväl som den internationella kapitalismen;
- redogöra för samspelet mellan ekonomi och politik i den moderna världsordningen;
- kritiskt analysera de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling.
Kursinnehåll
Kursen centrala teman är:
- de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling;
- global ekonomisk förändring i det sena 1900-talet;
- internationell politik avseende handel, monetära och finansiella relationer, utländska direktinvesteringar och utvecklingshjälp;
- regional och internationella organisationers roll i frågor rörande internationell handel, finanser och utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras genom en kombination av seminarieuppgifter, gruppövningar, presentationer samt skriftliga hemuppgifter.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The Politics and Economics of International Relations
The Politics and Economics of International Relations
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01024 och 2009-00915   Kurskod: 733A42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-10-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.