Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskaplig teori och analys, 7,5hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A36
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- reflektera kring och problematisera relationen mellan statsvetenskap och samhälle;
- redogöra för och kritiskt analysera centrala teoritraditioner och perspektiv inom statsvetenskap;
- självständigt analysera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat;
- självständigt och på ett fördjupat sätt skriva en kritisk litteraturgenomgång inom ett statsvetenskapligt forskningsområde.
Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala teori- och analystraditioner inom ämnet statsvetenskap. Fokus ligger på att träna förmågan att analysera, problematisera och utvärdera statsvetenskapliga perspektiv och forskningsresultat. Kursens första del inriktas på studiet av klassiska texter inom disciplinen samt den statsvetenskapliga forskningens roll i förhållande till samhällsutvecklingen. Kursens andra del inriktas på en fördjupning i några viktiga teoritraditioner inom den moderna statsvetenskapen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsmomenten är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, samt de särskilda behörighetsregler som gäller för masterprogrammet i Statsvetenskap.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskaplig teori och analys
Theoretical and Analytical Perspectives in Political Science
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-01750   Kurskod: 733A36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.