Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhälls- och vetenskapsteori, 7,5hp
 
Kurskategori Masterprogram i Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733A35
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för centrala samhällsteoretiska frågor och vetenskapsteoretiska perspektiv;
- kritiskt reflektera över relationen mellan samhällsteoretiska antaganden och vetenskapsteoretiska grunder;
- självständigt argumentera för och använda samhällsteoretiska resonemang på forskningsproblem;
- självständigt och kritiskt argumentera för och inta en vetenskapsteoretisk position;
- kritiskt reflektera över forskningsetiska frågor med särskild relevans för samhällsvetare;
- självständigt och analytiskt undersöka olika slags argumentation;
- tillämpa kritisk analys, självständigt tänkande, vetenskaplig metod och hållbar argumentation för att sakligt beskriva, analytiskt förstå och förklara politik och samhälle.
Kursinnehåll
Kursen behandlar övergripande centrala samhälls- och vetenskapsteoretiska frågor och perspektiv. Särskilt utrymme ges samhällsteorier om förhållandet struktur-aktör, och om rationalitet, makt och genus. Vetenskapsteoretiskt ligger fokus på olika antaganden om hur vetenskaplig kunskap utvecklas, särskilt diskussionen mellan vetenskapssociologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. I kursen ingår också ett moment om relationen mellan vetenskap och värderingar, där kunskap om forskningsetik är en självklar del. Kursen bidrar till att utveckla samhälls- och vetenskapsteoretisk kunskap samt ge analytiska och problemlösande verktyg som är nödvändiga för att vara väl förberedd inför de sammansatta fenomen och problem som möter oss i en omvärld i snabb och ständig förändring. Kursen övergripande innehåll syftar därmed till att förstärka och utveckla förmågan att identifiera problem och kritiskt undersöka politik och samhälle, skriftligt såväl som muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta aktivt med självstudier, enskilt eller i grupp. Kursen avslutas med en självständig övning i argumentationsanalys. Delar av undervisning och examination sker på engelska.
Examination
Studenten examineras genom obligatoriska examinerande seminarier med muntlig presentation baserad på individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Delar av undervisning och examination sker på engelska. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Filosofie-/Politices kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med huvudområdet statsvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhälls- och vetenskapsteori
Philosophy of Science and Social Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-01750   Kurskod: 733A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.