Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The Politics and Economics of International Relations, advanced level, 8hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A03
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The Politics and Economics of International Relations, advanced level
The Politics and Economics of International Relations
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 1332/06-41   Kurskod: 733A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA