Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
- förstå och argumentera olika vetenskapsteoretiska positioner och i detta ljus reflektera över statsvetenskapens möjligheter och begränsningar,
- demonstrera fördjupade kunskaper kring något av de forskningsanknutna specialområden som behandlas i de valbara delkurserna,
- självständigt planera, genomföra och presentera en statsvetenskaplig undersökning med anknytning till relevant teoribildning,
- förstå det egna arbetets bidrag och förhållande till tidigare forskning inom det valda fältet,
- inse det egna arbetets vetenskapsteoretiska karaktär och den betydelse detta har för uppsatsens framställning och resultat,
- reflektera över det egna och andras arbeten utifrån frågor om framställningssätt och textorganisation.
Kursinnehåll
Statsvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper genom att förutsättningarna för statsvetenskaplig kunskap problematiseras i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang. Särskild vikt läggs även vid att utveckla ett reflekterande och medvetet förhållningssätt till framställningsstrategier och textformning inom statsvetenskaplig forskning.

Valbar fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär studium av litteratur inom något aktuellt statsvetenskapligt forskningsområde. Utbudet av fördjupningskurser avspeglar befintliga kompetenser och forskningsintressen i lärarkollegiet, och förändras kontinuerligt. Lista över aktuella alternativ tillhandahålls av institutionen.

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Delkursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Det självständiga arbetet kan författas enskilt eller av två studerande tillsammans. Arbetet redovisas som en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
På alla delkurser utom Självständigt arbete ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursanvisningarna. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. På delkursen Självständigt arbete förmedlas undervisning främst genom handledning, individuellt och i grupp, samt genom seminarier, särskilt det avslutande examinationsseminariet. Liksom inför seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes alster. Moment som innebär examination är obligatoriska.
Examination
Statsvetenskaplig metod examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Valbar fördjupningskurs examineras genom skriftlig individuell hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Examinator kan beroende på antal studenter eller av hänsyn till kursmateriens karaktär förordna om individuell muntlig tentamen. Självständigt arbete examineras genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan studerandes uppsats i särskilt uppsatsseminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Statsvetenskap, grundkurs 30 hp och fortsättningskurs, 30 hp samt genomgången Statsvetenskap, fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (motsv).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 4, avancerad kurs
Political Science 4
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 733A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.