Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde Statistik - ST1
  Kurskod   732G91
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- formulera ett för statistik relevant forskningsproblem samt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
- självständigt söka tidigare forskning och teori samt diskutera och värdera detta material i relation till det egna forskningsproblemet
- välja och använda vetenskapliga metoder för insamling och bearbetning av empiriskt material
- använda relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att analysera och diskutera det egna empiriska materialet
- skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia
- använda och reflektera kring för undersökningen relevanta forskningsetiska principer
- visa förmåga att i en vetenskaplig diskussion kritiskt granska ett annat självständigt arbete samt försvara det egna
- planera och genomföra ett vetenskapligt arbete utifrån givna tids- och resursramar.
Kursinnehåll
Kursens mål är att den studerande skall kunna utföra ett större sammanhängande arbete på grundläggande nivå i statistik.
Kursens innehåll bestäms utifrån ett för varje grupp valt problem. Problemet skall som regel vara en tillämpning hämtad utanför universitetet. Kursen ägnas åt lösande av det valda problemet med bistånd av kompletterande litteraturstudier och av författande av uppsats. Uppsatsen skall försvaras vid offentligt seminarium med opposition. I kursen ingår även att utföra opposition på annan grupps kandidatuppsats (eller motsvarande).
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier består undervisningen av gruppvis handledning och seminarier. Uppsatsarbetet skall normalt utföras i grupp om två personer. I undantagsfall utförs arbetet av en person. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen skall ske i form av en uppsats. Den muntliga görs genom presentation och försvar av den egna rapporten samt opposition på en annan kandidatuppsats (eller motsvarande) vid offentligt slutseminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända och avslutade kurser om 60 hp i statistik samt genomgången 15 hp i statistik på fördjupningsnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs
Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 732G91      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-017 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.