Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statistiska grunder, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik
Ämnesområde Statistik - ST1
  Kurskod   732G37
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda kunskaper om de vanliga statistiska fördelningar för att skapa statistiska modeller,
- redogöra för huvudprinciper inom punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning,
- redogöra för huvudkoncepten inom den Bayesianska analysen,
- skapa linjära regressionsmodeller, kontrollera deras osäkerhet och genomföra modelljämförelser.
Kursinnehåll
Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig de teoretiska grunder för statistiska begrepp och metoder som krävs för användning av statistik inom andra tillämpningsområden.
Kursen behandlar:
- Sannolikhetsteori
- Slumpvariabel, vanliga statistiska fördelningar och dess egenskaper
- Punkt- och intervallskattning
- Hypotesprövning
- Enkel och multipel linjär regression, t-test och F-test. Residual- och uteliggaranalys
- Likelihood, apriori och aposteriori fördelning, Bayes sats
- Introduktion till Markov kedjor
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och datorlaborationer som kompletteras med självstudier. Föreläsningarna ägnas åt presentationer av koncept, teorier och metoder. Datorlaborationerna ger en praktisk erfarenhet av statistisk analys. Seminarierna ägnas åt presentationer och diskussioner av olika uppgifter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga redogörelser för uppgifter till datorlaborationerna samt med en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har godkända kurser i matematisk analys och linjär algebra samt en kurs/flera kurser som motsvarar minst 4 hp i Statistik. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statistiska grunder
Fundamental Statistical Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 732G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.