Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Programmering i R, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   732G36
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skriva R program med hjälp av elementära programmeringstekniker, t ex inläsning av data från fil och webb, tilldelning och manipulering av datastrukturer, egendefinierade funktioner, upprepning, betingade
(if-then-else) satser och debuggning.
- förbättra R program genom att använda parallel programmering och prestandaförbättringsredskap
Kursinnehåll
Kursen introducerar allmänna programmeringstekniker och deras praktiska implementering i programmeringspråket R. Exempel på områden som behandlas i kursen:
- Inläsning av data från fil och webb och utskrift
- Datastrukturer, funktioner och objekt
- Upprepning och betingade satser
- Grafik i R
- Debuggning
- Introduktion till objektintriktad programmering
- Förbättring av prestanda
- Parallel programmering
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och datorlaborationer.
Föreläsningarna presenterar begrepp och metoder. Datorlaborationerna ägnas åt praktisk programmering i R. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Språk: Engelska
Examination
Datorlaborationerna inrapporteras i skriftlig form. En slutlig skriven eller muntlig tentamen. Detaljerad information om examination finns i kursens studieplan.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har klarat av kurser som motsvarar minst 60 hp i statistik, datavetenskap, matematik, tillämpad matematik, ingenjörskonst eller motsvarande inklusive en grundkurs i programmeringsspråk såsom C, Java, Python eller Matlab.
Engelska B eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Programmering i R
Programming in R
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 732G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C   G       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-10-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.