Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Multivariate Methods, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G08
Mål
Kursens mål är att de studerande ska tillägna sig en översikt över de statistiska problem som tillkommer i datamaterial med flera slumpvaribler.
Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om de vanligaste statistika multivariata metoderna.
Vidare ska den studerande ha förmåga att använda dessa statistiska metoder för bearbetning och analys av data.
Viktigt är att den studerande tillägnar sig förmågan att insiktsfullt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.
Kursinnehåll
Multivariat normalfördelning. Fördelning för kvadratiska former. Konfidensområden och test. Principalkomponentanalys.
Faktoranalys. Diskriminantanalys. Klusteranalys. Kanonisk korrelation. Multidimensionell skalning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i huvudsak via internet med hjälp av för Nätuniversitetet föreslagen programvara.
Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter och muntlig eller skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

The student must have passed courses in statistics corresponding to at least one year of full-time undergraduate studies and lenear algebra.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Multivariate Methods
Multivariate Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 732G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     STA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.