Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Multivariate Methods, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G08
Mål
Kursens mål är att de studerande ska tillägna sig en översikt över de statistiska problem som tillkommer i datamaterial med flera slumpvaribler.
Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om de vanligaste statistika multivariata metoderna.
Vidare ska den studerande ha förmåga att använda dessa statistiska metoder för bearbetning och analys av data.
Viktigt är att den studerande tillägnar sig förmågan att insiktsfullt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.
Kursinnehåll
Multivariat normalfördelning. Fördelning för kvadratiska former. Konfidensområden och test. Principalkomponentanalys.
Faktoranalys. Diskriminantanalys. Klusteranalys. Kanonisk korrelation. Multidimensionell skalning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i huvudsak via internet med hjälp av för Nätuniversitetet föreslagen programvara.
Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter och muntlig eller skriftlig tentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått kurser i statistik motsvarande 40 p (60 hp) samt linjär algebra.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Multivariate Methods
Multivariate Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 732G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     STA   SA