Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Time Series Analysis, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G06
Mål
Kursinnehåll
Klassiska modeller för deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning. Prognosmetoder omfattande exponentiell utjämning och ARIMA-modellering. Tillämpning på i huvudsak ekonomiska tidsserier. I kursen används standardprogram för tidsserieanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier och datorlaborationer. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment.
Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen, som kan kompletteras med laborationstentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått kurser i statistik motsvarande 20 p (30 hp) på A-nivå (grundkurser).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Time Series Analysis, fortsättningskurs
Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 732G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     STA   SA