Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Regressions- och tidsserieanalys, 7,5hp
 
Kurskategori Politices kandidatprogram
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G05
Mål
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över linjära samband inom regressionsanalys samt deskriptiv tidserieanalys.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistika inferensmetoderna inom regressions- och tídsserieanalys,
- ha förmåga att bedöma vilken modell som är relevant för data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.
Kursinnehåll
Under kursen studeras
- enkel och multipel linjär regression,
- indexteori och efterfrågeanalys,
- deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser.

I kursen används standardprogram för regressions- och tidsserieanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier, datorlaborationer samt projektarbete.
Undervisningsspråk: Svenska.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Regressions- och tidsserieanalys
Multiple Regression and Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 977/06-41   Kurskod: 732G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-01-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.