Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Regressions- och tidsserieanalys, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G05
Mål
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över linjära samband inom regressionsanalys samt deskriptiv tidserieanalys.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistika inferensmetoderna inom regressions- och tídsserieanalys,
- ha förmåga att bedöma vilken modell som är relevant för data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.
Kursinnehåll
Under kursen studeras
- enkel och multipel linjär regression,
- indexteori och efterfrågeanalys,
- deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser.

I kursen används standardprogram för regressions- och tidsserieanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier, datorlaborationer samt projektarbete.
Undervisningsspråk: Svenska.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt särskild behörighet: Genomgången delkurs A inom kursen Statistik 1, 10 p (15 hp) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Regressions- och tidsserieanalys
Multiple Regression and Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 732G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     STA   SA