Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Surveymetodik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G04
Mål
Kursens mål är att den studerande skall förvärva grundläggande förståelse för och baskunskaper i metodik för observationsundersökningar, s k survey-metodik.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda de vanligaste urvalsmetoderna,
- ha förmåga att formulera frågeformulär för insamling av data för vidare bearbetning och analys,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.
Kursinnehåll
Under kursen studeras metoder för observationsundersökningar: frågeformulär, urvalsplaner, bortfalls-uppföljning, bearbetning och analys på dator.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning i ett större projektarbete, seminarier och datorlaborationer.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
På kursen ges normalt en skriftlig tentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Surveymetodik
Survey Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 732G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-01-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.