Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732G03
Mål
Kursens mål är att den studerande skall kunna utföra ett större sammanhängande arbete på grundläggande nivå i statistik.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet., och sätta in arbetet i ett sammanhang
- använda kunskaper och färdigheter som förvärvats vid studier på grundläggande nivå.
- författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i statistik.
- genomföra opposition på en annan uppsats på grundläggande nivå i statistik.
Kursinnehåll
Kursens innehåll bestäms utifrån ett för varje grupp valt problem. Problemet skall som regel vara en tillämpning hämtad utanför universitetet. Kursen ägnas åt lösande av det valda problemet med bistånd av kompletterande litteraturstudier och av författande av uppsats. Uppsatsen skall försvaras vid offentligt seminarium med opposition. I kursen ingår även att utföra opposition på annan grupps kandidatuppsats (eller motsvarande).
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier består undervisningen av gruppvis handledning och seminarier. Uppsatsarbetet skall normalt utföras i grupp om två personer. I undantagsfall utförs arbetet av en person.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen skall ske i form av en rapport. Den muntliga görs genom presentation och försvar av den egna rapporten samt opposition på en annan kandidatuppsats (eller motsvarande) vid offentligt slutseminarium .

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 60 hp statistik samt genomgången 15 hp statistik på fördjupningsnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs
Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 732G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-03-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.