Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Politices kandidatprogram
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde Statistik - STA
  Kurskod   732G01
Mål
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över centrala begrepp och betraktelsesätt inom statistik.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistiska inferensmetoderna och sannolikhetsmodellerna,
- ha förmåga att använda statistiska metoder för analys av data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av analyser.
Kursinnehåll
Under kursen studeras
- modeller för deskriptiv statistik,
- sökning och presentation av information i nationella databaser,
- sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler,
- statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer samt projektarbete.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande statistik, grundkurs
Introductory Statistics, basic course
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 977/06-41   Kurskod: 732G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-01-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01