Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioinformatik, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik
Ämnesområde Statistik - ST1
  Kurskod   732A51
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för begrepp inom molekylärbiologi och ha en primär förståelse för
olika tekniker som används för att generera data.
- reodgöra för viktiga algoritmer och principer för statistiska modeller som
används för analys av högdimensionella molekylära data.
- tillämpa några av de viktigaste datorprogrammen inom bioinformatik och
statistik på molekylära data-exempel.
Kursinnehåll
Kursen introducerar grundläggande molekylärbiologiska begrepp och hur
man analyserar data med bioinformatik och statistik. Mer specifikt
innehåller kursen:
- Grundläggande molekylärbiologi
- Grundläggande likelihood-baserad statistik
- Dolda Markovmodeller (HMM)
- Konstruktion av DNA-sekvenser
- Molekylära markörer, QTL-kartering och associationsanalys
- Analys av microarraydata
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och datorövningar. Föreläsningarna
ägnas åt presentationer av begrepp och metoder. Datorövningarna ger praktisk
erfarenhet av statistisk analys av molekylära genetiska data. Hemarbete och
egna studier är ett nödvändigt komplement till kursen. Kursens undervisningsspråk är engelska.
Examination
Skriftliga labrapporter från datorövningarna. En sista skriftlig eller muntlig
tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens
studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har en kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik, bioinformatik eller datavetenskap. Utöver detta, erfordras kurser på grundnivå i grundläggande statistik och datavetenskap samt Engelska B/6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioinformatik
Bioinformatics
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2012-01070   Kurskod: 732A51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-11-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.