Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statistical Methods, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik - ST1
Ämnesområde Statistik - ST1
  Kurskod   732A49
Mål
Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig de teoretiska grunder för statistiska begrepp och metoder som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet och forskning i statistik.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda kunskaper om de vanliga statistiska fördelningar för att skapa statistiska modeller,
- visa en god förståelse av huvudprinciper inom punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning,
- visa en god förståelse av huvudkoncepten inom den Bayesianska analysen,
- skapa linjära regressionsmodeller, kontrollera deras osäkerhet och genomföra modelljämförelser,
- tillämpa metoder för sampling från stora ändliga populationer,
- tillämpa grundläggande imputeringsmetoder för modellskapande och utvärdering.
Kursinnehåll
- Sannolikhetsteori
- Slumpvariabel, vanliga statistiska fördelningar och dess egenskaper
- Punkt- och intervallskattning
- Hypotesprövning
- Enkel och multipel linjär regression, t-test och F-test. Residual- och uteliggaranalys
- Likelihood, apriori och aposteriori fördelning, Bayes sats
- Introduktion till Markov kedjor
- sampling med och utan återläggning
- imputering för modellskapande
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och datorlaborationer som kompletteras med självstudier. Föreläsningarna ägnas åt presentationer av begrepp, teorier och metoder. Datorlaborationerna ger en praktisk erfarenhet av statistisk analys. Seminarierna ägnas åt presentationer och diskussioner av olika uppgifter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga redogörelser för uppgifter till datorlaborationerna samt med en skriftlig tentamen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har ett kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Matematikkurserna på grundnivå bör inkludera såväl matematisk analys som linjär algebra. Utöver detta, erfordras kurser på grundnivå i grundläggande statistik och datavetenskap.

Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statistical Methods
Statistical Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: LiU-2012-01412   Kurskod: 732A49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - ST1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     ST1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.