Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Avancerad programmering i R, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and DataMining
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   732A44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- skriva R program med hjälp av elementära programmeringstekniker, t ex inläsning av data från fil och webb, tilldelning och manipulering av datastrukturer, egendefinierade funktioner, upprepning, betingade
(if-then-else) satser och debuggning.
- förbättra R program genom att använda parallel programmering och prestandaförbättringsredskap
- använda externa R-paket inom statistik och data mining.
Kursinnehåll
Kursen introducerar allmänna programmeringstekniker och deras praktiska implementering i programmeringspråket R. Exempel på områden som behandlas i kursen:
- Inläsning av data från fil och webb och utskrift
- Datastrukturer, funktioner och objekt
- Upprepning och betingade satser
- Statistik och numerisk analys i R
- Använda R-paket för data mining
- Debuggning
- Introduktion till objektintriktad programmering
- Förbättring av prestanda
- Parallel programmering
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och föreläsningar och datorlaborationer.
Föreläsningarna presenterar begrepp och metoder. Datorlaborationerna ägnas åt praktisk programmering i R. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Datorlaborationerna inrapporteras i skriftlig form. En slutlig skriven eller muntlig tentamen. Detaljerad information om examination finns i kursen studieplan.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har ett kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Matematikkurserna på grundnivå bör inkludera såväl kalkyl som linjär algebra. Utöver detta, erfordras kurser på grundnivå i grundläggande statistik och programmering.
Engelska B eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Avancerad programmering i R
Advanced Programming in R
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2009-1028   Kurskod: 732A44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE