Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visualisering, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde Statistics – ST1
  Kurskod   732A39
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
-beskriva grundläggande principer för visualisering med hjälp av statiska, interaktiva eller dynamiska diagram,
- välja lämpliga statiska, interaktiva eller dynamiska visualiseringsmetoder för att lösa vanliga uppgifter inom datavisualisering,
- producera enkla diagram för att göra analyser och diagram av hög kvalité för att inkludera i vetenskapliga publikationer
-använda moderna öppna och kommersiella visualiseringsredskap för att beskriva struktur av stora och komplexa datamängder och för att upptäcka gömda mallar och trender i datamängderna
- ha kunskaper om visualiseringsmetoder som finns i aktuella forskningspublikationer
Kursinnehåll
- principer för rätt datavisualisering och vilseledande diagram,
- statiska redskap som används för visualisering av univariata och bivariata mängder: histogram, stapeldiagram, punktdiagram, tidsseriediagram,
-visualisering av textinformation: ordträd och ordmoln,
-statiska redskap som används för flerdimensionella datamaterial: punktdiagramsmatriser, trädkartor, värmekartor, bubbeldiagram, Chernoff ansikten, stjärndiagram, parallellkoordinatsdiagram,
- visualisering med hjälp av flerdimensionell skalning,
- visualisering av geografisk information med hjälp av webbapplikationer och standalone mjukvara,
- skapa animering genom att kombinera statiska diagram,
- animerade bubbeldiagram,
- interaktiva visualiseringsredskap: länkade diagram, markering, identifiering och guidade turer,
- skapa diagram av publikations- and presentationsnivå från enkla diagram.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, koncept och metodik. Datorövningarna ger praktisk erfarenhet av datavisualisering. Seminarier ägnas åt studentpresentationer,diskussioner av uppgifter och presentationer av vetenskapliga artiklar inom visualisering.
Språk: Engelska
Examination
Skriftlig redovisning av labbuppgifter. Obligatorisk närvaro på seminarierna. Obligatorisk presentation av en vetenskaplig artikel inom visualisering. En skriftlig eller muntlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har ett kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Matematikkurserna på grundnivå bör inkludera såväl kalkyl som linjär algebra. Det krävs också att studenten har klarat av kurser som motsvarar minst 5 hp i data mining eller motsvarande, 5 hp i grundläggande statistik och 5 hp i programmering.

Engelska B eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visualisering
Visualization
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1330/06-41   Kurskod: 732A39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     STA   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-03-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-18