Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Datorintensiva statistiska metoder, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732A38
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Datorintensiva statistiska metoder
Computational statistics
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1330/06-41   Kurskod: 732A38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-18