Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Multivariata Statistiska Metoder, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732A37
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda multivariata inferensmetoder som generaliserar allmänna univariata metoder
- visa förståelsen av kovariansstrukturer i analyser av ett multivariat datamaterial
- välja och utnyttja lämpliga metoder för utvinning, sammanfattning och analys av information som finns i multivariata datamängder
Kursinnehåll
- träning i matrisalgebra
- multivariat normalfördelning och inferens om medelvektorer
- principalkomponentsanalys och faktoranalys
- kanonisk korrelationsanalys
- flerdimensionell skalning
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, koncept och metodik. Datorövningarna ger praktisk analys av multivariata datamaterial. Seminarier ägnas åt studentpresentationer och diskussion av uppgifter.
Språk: Engelska
Examination
Skriftlig redovisning av labbuppgifter. En skriftlig eller en muntlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har ett kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Matematikkurserna på grundnivå bör inkludera såväl kalkyl som linjär algebra. Utöver detta, erfordras kurser på grundnivå i datavetenskap och åtminstone en grundläggande kurs i varje ämne utav de följande: sannolikhetslära, statistisk inferens och linjära statistiska modeller.
Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Multivariata Statistiska Metoder
Multivariate Statistical Methods
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1330/06-41   Kurskod: 732A37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-18