Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tidsserieanalys, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Statistics and Data Mining
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732A34
Mål
Kursen lägger grund för ett professionellt arbete och forskning där tidsserier undersöks, modifieras, modelleras och utvärderas för att upptäcka trender och göra prognoser.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda kunskap om mest kända metoder för analys av tidsserier,
- redogöra för de viktigaste principerna av urval, skattning och validering av tidsserier,
- använda en statistisk mjukvara för att: (i) anpassa lämpliga tidsseriemodeller till en given datamängd, (ii) göra inferenser om tidsseriekomponenter och (iii) göra prognoser och beräkna deras statistiska osäkerhet,
- utvärdera generaliseringsförmåga av statistiska samband som används för att göra prognoser.
Kursinnehåll
- tidsseriedekomposition,
- autokorrelation och partiell autokorrelation,
- prognoser med hjälp av tidsserieregression, ARIMA modeller och transferfunktioner,
- interventionsanalys,
- trenddetektion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, koncept och metodik. Datorövningarna ägnas åt praktisk dataanalys. Seminarier ägnas åt studentpresentationer och diskussioner av uppgifter.
Språk: Engelska
Examination
Skriftlig redovisning av labbuppgifter. En skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs det att den studerande har ett kandidatexamen med lägst 90 hp, dvs. 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Matematikkurserna på grundnivå bör inkludera såväl kalkyl som linjär algebra. Utöver detta, erfordras kurser på grundnivå i grundläggande statistik och datavetenskap.
Engelska B eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tidsserieanalys
Time Series Analysis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1330/06-41   Kurskod: 732A34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     STA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-18