Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Theory of Statistics, 6hp
 
Kurskategori Course within Master´s Programme in Statistics, Data Analysis and Knowledge Discovery
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732A23
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Theory of Statistics
Theory of Statistics
 
Kursansvarig är: MAI - Matematiska institutionen
           
Dnr: 1330/06-41   Kurskod: 732A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     STA   SA