Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisteruppsats i statistik, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statistik - STA
Ämnesområde
  Kurskod   732A01
Mål
Kursens mål är att den studerande skall kunna utföra ett större sammanhängande arbete på avancerad nivå i statistik.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- välja statistiska metoder på olika nivåer för att analysera ett komplext problem.
- tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet., och sätta in arbetet i ett sammanhang
- kritiskt granska och diskutera en i tal och skrift presenterad vetenskaplig rapport.
- använda kunskaper och färdigheter som förvärvats vid studier på grundläggande och avancerad nivå.
- författa en uppsats i statistik på avancerad nivå, samt muntligen kunna presentera och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i statistik.
- genomföra opposition på en annan uppsats på avancerad nivå i statistik.
Kursinnehåll
Kursens innehåll bestäms utifrån ett för varje grupp valt problem. Problemet skall som regel vara en tillämpning hämtad utanför universitetet. Varje grupp inleder sitt arbete med en litteraturstudie inom det område av den statistiska vetenskapen dit det valda problemet hör. Litteraturstudien skall leda fram till förslag av arbetsmetod för det valda problemet, vilken presenteras vid särskilt metodseminarium. Fortsättningen av kursen ägnas åt lösande av det valda problemet och författande av uppsats. Uppsatsen skall försvaras vid offentligt seminarium med opposition. I kursen ingår även att utföra opposition på annan grupps magisteruppsats (eller motsvarande).
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självstudier består undervisningen av gruppvis handledning och seminarier. Uppsatsarbetet skall normalt utföras i grupp om två personer. I undantagsfall utförs arbetet av en person.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen skall ske i form av en rapport. Den muntliga redovisningen görs dels vid metodseminarium, dels genom presentation och försvar av den egna rapporten samt opposition på en annan magisteruppsats (eller motsvarande) vid offentligt slutseminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkända 90 hp i statistik varav 15 hp är uppsats på fördjupningsnivå i statistik.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisteruppsats i statistik, avancerad kurs
Thesis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 732A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statistik - STA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     STA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.