Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda fördjupade kunskaper om sociologiska teorier kring det nutida samhällets organisering och utveckling,
- redogöra för fördjupad kunskap om sociologins vetenskapliga grund,
- tillämpa fördjupad kunskap om metoder inom området,
- fördjupa sig i och redogöra för aktuella forskningsfrågor inom sociologin,
- visa på förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
- kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och forskningsetiska aspekter,
- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.
Kursinnehåll
Fördjupad sociologisk teori, 7,5 hp
(Intensified Sociological Theory)

Inom delkursen behandlas sociologiska teorier om det moderna samhällets organisering och utveckling. Inom delkursen utvecklas olika förklaringsmodeller och analyser av sociala fenomen på samhälls-, grupp-, och individnivå.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp
(Qualitative Research Methods)

Inom kursen behandlas en fördjupad bild av vetenskapsfilosofiska perspektiv, metodologiska positioner och forskningsetiska problem. Vidare granskas kvalitativa datainsamlingsstrategier och centrala inslag i kvalitativa analysstrategier.

Självständigt arbete, 15 hp
(Thesis)

Inom delkursen ska de studerande författa ett självständigt arbete och därvid utgå från sociologisk forskning och teoribildning samt där välja för forskningsproblemet sociologiskt relevanta analys- och datainsamlingsmetoder. Det självständiga arbetet ska uppfylla de teoretiska, metodologiska, forskningsetiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Det självständiga arbetet ska följa de regler för formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete i grupp eller individuellt samt obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier både enskilt och i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier förekommer hemtentamen som examinationsform. Det självständiga arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium. Den studerande ska även opponera på annat arbete samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Sociologi grundkurs (30 hp) och genomgången Sociologi fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7,5 hp och Uppsats 7,5 hp (motsv.)
eller
Godkänd Sociologi grundkurs (30 hp) och genomgången Sociologi fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, vari ska ingå Människa, interaktion och social verklighet 7,5 hp, Makt, struktur och styrning i det moderna samhället 7,5 hp och Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7,5 hp (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 3, fördjupningskurs
Sociology 3 In-depth course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 731G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.