Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori,
- analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-, grupp- och individnivå,
- redogöra för hur metodologiska val får olika konsekvenser i forskningsprocessen,
- redogöra för de grundläggande tankarna bakom signifikanstest, konfidensintervall och statistiska samband,
- analysera kvantitativa datamaterial med hjälp av grundläggande deskriptiv och statistisk analys,
- identifiera och analysera ett sociologiskt problem,
- identifiera och reflektera över forskningsetiska aspekter,
- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.
Kursinnehåll
Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp
(Human, Interaction and Social Reality)

Inom delkursen fördjupas förståelsen för interaktion mellan människa och samhälle. Skillnaden mellan olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om människans och samhällets natur belyses.

Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp
(Power, Structure and Governmentality in Modern Society)

Inom delkursen behandlas moderna sociologiska teorier där fokus läggs på sociala, ekonomiska, politiska och kulturella samhällsförändringar.

Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp
(Quantitative Research Methods)

Inom delkursen behandlas en fördjupad vetenskapsteoretisk diskussion med fokus på den kvantitativa forskningstraditionen. Vidare behandlas kvantitativa datainsamlings-, bearbetnings-, och analystekniker. Inom delkursen skapas förståelse för statistiskt material i en samhällskontext.

Sociologisk analys och skrivande, 7.5 hp
(Sociological Analysis and Writing)

Inom delkursen ska den studerande identifiera och analysera ett eget valt forskningsproblem samt presentera en text baserad på sociologiska teorier och begrepp.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen samt presentation av egen text vid seminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Sociologi grundkurs med minst 22,5 hp godkänd, vari ska ingå delkurserna Makrosociologiska teorier I 7,5 hp, Mikrosociologiska teorier I 7,5 hp och Elementär sociologisk metod 7,5 hp (motsv.) eller
Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7,5 hp, Klassisk sociologisk teori 7,5 hp och Modern sociologisk teori 7,5 hp (motsv.).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 2, fortsättningskurs
Sociology 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 731G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.