Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp,
- redogöra för aktuella samhällsfenomen med utgångspunkt från sociologins teorier och begrepp,
- redogöra för olika samhällsproblem och formulera relevanta sociologiska problemställningar,
- orientera sig om olika vetenskapsteoretiska skolbildningar,
- redogöra för olika metodologiska aspekter utifrån ett sociologiskt perspektiv,
- identifiera olika forskningsetiska aspekter,
- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.
Kursinnehåll
Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap, 7,5 hp
(Introduction to Societal and Behavioural Studies)

Inom delkursen behandlas aktuella problem på samhälls-, grupp- och individnivå ur ett sociologisk perspektiv.

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp
(Classical Sociological Theory)

Inom delkursen behandlas klassisk sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp
(Modern Sociological Theory)

Inom delkursen introduceras den moderna sociologins teorier och begrepp. I kursen används dessa teorier och begrepp för att utveckla samhällsstrukturellt tänkande och förståelse för individers och gruppers samspel.

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp
(Basic Resarch Methods)

Inom delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska presentationer, seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 1, grundkurs
Sociology 1, basic course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 731G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.