Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 3, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva, analysera och kritiskt granska rekryteringsprocessen, kompetensbehov, utveckling av kriterier för bedömning av personal samt olika instrument för urval av personal
- redogöra för samspelet mellan strategiska styrdokument och arbeta med kompetensförsörjning på operativ nivå
- redogöra för vetenskapsfilosofiska och metodologiska överväganden vid ett kvalitativt metodtänkande
- använda fördjupade kunskaper om de vanligaste kvalitativa datainsamlingsmetoderna samt om kvalitativa analysstrategier
- självständigt genomföra och redovisa ett forskningsproblem..
Kursinnehåll
Personal- och kompetensförsörjning, 7,5 hp
(Supply of Personnel and Competence)
Delkursen behandlar kompetens och kompetensförsörjning mot bakgrund av övergripande tillgång på kompetens i samhället, organisationens visioner, strategier och grundläggande handlingsprogram. I kursen tillämpas kunskaperna praktiskt i en rekryteringsprocess där de studerande kartlägger kompetensbehov, utvecklar kriterier för bedömning av personal samt utarbetar instrument för urval av medarbetare.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp
(Qualitative Research Methods)
I kursen behandlas, efter en introduktion kring vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter, de viktigaste kvalitativa datainsamlingsstrategierna och de centrala inslagen i deskriptiv kvalitativ analys.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)
Inom delkursen ska de studerande, företrädesvis i par, författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig forskning och teoribildning samt välja för forskningsproblemet relevanta analys- och datainsamlingsmetoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och dispositonsmässiga krav som ställs på nivån. Uppsatsen ska innehålla en reflekterande diskussion samt följa de regler för formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständiga arbeten individuellt och/eller i grupp, obligatoriska presentationer av seminarieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande under kursens gång. Enskilt eller i grupp redovisas förelagda uppgifter och uppsatsen presenteras skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier, varvid även opposition på annan uppsats ingår. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Ledning och strategiskt personalarbete, grundkurs och genomgången Ledning och strategiskt personalarbete, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända vari Grundläggande vetenskaplig metod 7,5 hp och Projektarbete 7,5 hp ska ingå (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 3
Strategic Human Resource Management 3
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 731G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.