Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hästen, människan och samhället, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SO1
Ämnesområde Sociologi
  Kurskod   731G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för den betydelse hästen och människans intresse för hästen har i samhället ur exempelvis aspekterna ekonomi, sysselsättning, fritid och hälsa
- identifiera potentiella konflikter mellan samhället och utövandet av hästsport och hästhållning
- reflektera kring "hästkultur(er)" som ett fenomen i det samtida samhället
- anlägga ett genusperspektiv på verksamheter med hästar/anknytning till hästar.
Kursinnehåll
I kursen behandlas hästen och hästsporten i samhället för att belysa den utveckling som mynnat ut i den betydelse hästnäringen har i dagens samhälle. Här kommer hästsporten att belysas både som fritidsintresse och yrkesutövning. Särskilt kommer detta att studeras utifrån kategorier som genus och generation. Kursens mål är att ge en introduktion till området hästen, människan och samhället. Här fokuseras såväl den betydelse hästen kan ha för enskilda personer och grupper som hästens roll och betydelse i det moderna samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium samt skriftliga arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hästen, människan och samhället
The Horse, Man and Society
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 731G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SO1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SO1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.