Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde HRM/HRD
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för aktuell arbetsrätt med fokusering på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet och arbetsmiljö
- redogöra för och analysera ledning i organisationer
- redogöra för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska skolbildningar genom att genomföra en vetenskaplig studie med tonvikt på design, urvalsprocess och datainsamlingsteknik
- genomföra, samt muntligt och skriftligt redovisa, ett projektarbete inom kunskapsområdet arbete och arbetsliv
Kursinnehåll
Arbetsrätt, 7,5 hp
(Labour Law)
Delkursen behandlar aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljö och diskriminering. Vidare behandlas förhandlingsverksamhet och huvudavtal, konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Ledning, 7,5 hp
(Management)
Delkursen behandlar fördjupade kunskaper om ledning. Ledning analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Metoder och strategier för att hantera olika organisatoriska utmaningar diskuteras. I kursen läggs särskilt fokus på relationer mellan olika aktörer i organisationer.

Grundläggande vetenskaplig metod, 7,5 hp
(Basic Research Methods)
Inom delkursen introduceras den vetenskapliga forskningsprocessen med tonvikt på olika metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Fokus ligger på kvantitativ design, urvalsprocesser och datainsamlingsteknik. I kursen ingår moment där den studerande praktiskt får pröva på olika vetenskapliga metoder.

Projektarbete, 7,5 hp
(Project Work)
Inom delkursen ska de studerande i grupp skriftligt producera ett projektarbete som bygger på kvantitativ metoddesign och enkät som datainsamlingsmetod.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständiga arbeten individuellt och i grupp. Vidare ingår obligatoriska presentationer av förelagda seminarieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationsformerna består av salsskrivning, hemskrivning och dugga. Examination sker skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ledning och strategiskt personalarbete grundkurs med minst 22,5 hp godkända omfattande delkurserna Arbetslivssociologi 7,5 hp, Organisation och ledning 7,5 hp och Personalekonomi 7,5 hp (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 2
Human Resource Management 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 731G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: HRM/HRD          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-10-06