Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   731G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera förståelse för aktuell arbetsrätt med fokusering på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet och arbetsmiljö
- planera och analysera förändringsprocesser i organisationer
- demonstrera kunskaper i olika metodologiska och vetenskapsteoretiska skolbildningar genom att formulera en vetenskaplig studie med tonvikt på design, urvalsprocess och datainsamlingsteknik
- producera, samt muntligt och skriftligt redovisa, ett projektarbete inom kunskapsområdet arbete och arbetsliv
Kursinnehåll
Arbetsrätt, 7,5 hp
(Labour Law)
Delkursen behandlar aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet och arbetsmiljö. Vidare behandlas förhandlingsverksamhet och huvudavtal, konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Organisationsutveckling och förändringsarbete, 7,5 hp
(Organizational Development and Change)
Delkursen behandlar fördjupade kunskaper om organisationsutveckling och förändringsarbete. Förändringsprocessens olika faser analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Metoder och strategier för olika typer av förändringsarbete studeras. Förändringsarbete analyseras utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Stor vikt läggs vid planerad förändring och dess begränsningar och möjligheter. Ytterligare teman som behandlas är makt och lärandeprocesser i samband med förändring och organisationsutveckling. Inom kursen ges möjligheter att tillämpa inhämtade kunskaper på faktiska fall.

Grundläggande vetenskaplig metod, 7,5 hp
(Basic Research Methods)
Inom delkursen introduceras den vetenskapliga forskningsprocessen med tonvikt på olika metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Huvudvikten läggs vid elementär design, urvalsprocesser och datainsamlingsteknik. I kursen ingår moment där den studerande praktiskt får pröva på olika vetenskapliga metoder.

Projektarbete, 7,5 hp
(Project Work)
Inom delkursen ska de studerande i grupp skriftligt producera ett projektarbete med anknytning till den aktuella debatten inom kunskapsområdet arbete och arbetsliv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, självständiga arbeten individuellt eller i grupp, obligatoriska presentationer av förelagda seminarieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår praktiska övningar i elementär vetenskaplig metod såväl muntligt som skriftligt samt att genomföra ett projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationsformerna varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via salstentamen och/eller hemtentamen. Enskilt eller i grupp redovisas förelagda uppgifter, obligatoriska inlämningsuppgifter och projektarbetet presenteras skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier varvid även opposition på annat projektarbete ingår. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ledning och strategiskt personalarbete grundkurs med minst 22,5 hp godkända omfattande delkurserna Arbetslivssociologi 7,5 hp, Organisation och ledning 7,5 hp och Personalekonomi 7,5 hp (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning och strategiskt personalarbete 2
Human Resource Management 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 731G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-01-19